Subvencije EKO sklada

Kaj je EKO sklad?

Slovenski okoljski javni sklad ali Eko sklad, ki je pravni naslednik Ekološkega sklada Republike Slovenije, je največja finančna ustanova, namenjena spodbujanju okoljskih naložb v Republiki Sloveniji. Novo ime sklada je začelo veljati 27. junija 2008, določeno pa je z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja. Glavna dejavnost sklada je ugodno kreditiranje različnih naložb varstva okolja po obrestnih merah, nižjih od tržnih, kot tudi subvencioniranje tovrstnih projektov. Za delovanje sklada je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

eko-sklad700-5436880b166df.jpg
EKO sklad - Okoljski javni sklad RS.

Sklad spodbuja razvoj na področju varstva okolja z dajanjem kreditov, poroštev in subvencij. Aktiven je tudi z drugimi oblikami pomoči za okoljske naložbe ter spodbuja naložbe, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in okoljsko politiko Evropske Unije. 

Financiranje Eko sklada je postalo že kar stalnica in pogosto uporabljen vir financiranja vsega, kar je povezano z okoljem in energijo. Vsako leto so občanom  iz strani slovenskega okoljskega javnega sklada podeljena nepovratna sredstva za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih in večstanovanjskih stavb. Prav tako se subvencije podeljujejo tudi za dodatno zaščito starih stavb, zamenjavo oken, strehe, izboljšavo energetskih sistemov (npr. vgradnja novih kurilnih naprav na lesno biomaso, toplotnih črpalk, sistemov prezračevanja, za gradnjo pasivnih hiš in novih pasivnih večstanovanjskih objektov). Posamezni ukrep vpliva na višino spodbud, pri večini ukrepov pa je višina nepovratne finančne spodbude do 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne more preseči absolutnega zneska, ki je vnaprej določen za vsak ukrep posebej.

Nekaterim območjem spodbud ni mogoče dodeliti. Če je na nekem območju prednostni način ogrevanja daljinsko ogrevanje, v  poštev za ogrevanje  ne pridejo  spodbude za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso in toplotne črpalke.

Če je prednostni način ogrevanja plin, spodbude za vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso ni mogoče dodeliti. Ugodna posojila Eko sklada (trenutno obrestna mera 3M EURIBOR + 1,5%), so za širok spekter okoljskih naložb, na voljo vsem občanom in pravnim osebam. Za vse investicije nad deset tisoč evri je mogoče hkrati uveljavljati posojilo in subvencije, vse v želji spodbujanja celovite prenove stavb.

Napotki za prijavo na javni razpis EKO sklada za vgradnjo kurilnega sistema za centralno ogrevanje na lesno biomaso ali vgradnjo kamina na pelete

 1. Pred samo izvedbo inštalacije kurilne naprave, mora vlagatelj vložiti vlogo skupaj z veljavnim predračunom izvajalca za nabavo in namestitev kurilne naprave (KN), vodnega toplotnega zbiralnika (VTZ) in pripadajoče inštalacije za priklop na centralno ogrevanje. Poleg veljavnega predračuna izvajalca mora vloga vsebovati priloženo fotografijo prostora, kjer bo vgrajena KN, fotografijo prostora, kjer bo vgrajen VTZ in fotografijo stavbe z vidno hišno številko.
 2. Poslano vlogo EKO sklad pregleda in obravnava. (V primeru nepopolne vloge je vlagatelj pozvan k dopolnitvi vloge, ki jo mora dopolniti v roku 15 dni od vročitve poziva dopolnitve.)
 3. Po pravilno oddani vlogi EKO sklad vlagatelju pošlje odločbo ter pogodbo, ki jo mora vlagatelj podpisano vrniti v roku 15 dni od vročitve.
 4. Vlagatelj EKO skladu predloži zaključno dokumentacijo, ki mora vsebovati:
  • ponudba, na podlagi katere je bila naložba izvedena, kadar naložba iz utemeljenih razlogov ni bila izvedena skladno s ponudbo, priloženo k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude;
  • račun izvajalca/dobavitelja za vsak izvedeni ukrep, ki je bil predmet nepovratne finančne spodbude; v kolikor vsi zahtevani podatki iz računa niso razvidni, mora biti računu priložen drug ustrezen dokument z zahtevanimi podatki (npr. ponudba, predračun, pogodba, specifikacija opravljenih del);
  • dokazilo o plačilu celotnega/ih računa/ov iz prejšnje alineje (fotokopija plačane položnice-UPN, potrdilo banke o opravljeni transakciji, ipd.; izjava izvajalca ne šteje kot dokazilo o plačilu računa); v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi kredit Eko sklada, dokazili o nakazilu kredita v znesku 40 % in 60 % oz. dokazilo o nakazilu celotnega dodeljenega kredita ter dokazilo o plačilu preostanka po izstavljenem računu;
  • fotografije izvedene inštalacije;
 5. V primeru popolne zaključne dokumentacije se izplačilo nepovratnih sredstev izvrši v roku 30 dni od prejema zahtevka. (V primeru nepopolne zaključne dokumentacije EKO sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge.)

Biomass-54368b33e2ca6.jpg

Subvencije za peletne kurilne sisteme za centralno ogrevanje

Višina nepovratne finančne spodbude za kurilne naprave na polena, sekance, pelete ali naprave s kombinirano kurjavo na lesno biomaso znaša do 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 2.000€ za kurilno napravo do skupne nazivne moči do vključno 40 kW;
 • 7.500€ za kurilno napravo do skupne nazivne moči nad 40 kW do vključno 120 kW;
 • 15.000€ za kurilno napravo do skupne nazivne moči nad 120 kW.

V kolikor bo naložba priključitve večstanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na lesno biomaso izvedena na območju s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, višina nepovratnih sredstev znaša do 50% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

 • 1.250€ za toplotno postajo nazivne toplotne moči do vključno 50 kW;
 • 3.750€ za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 50 kW do vključno 150 kW;
 • 7.500€ za toplotno postajo nazivne toplotne moči nad 150 kW

Razpis EKO sklada za ogrevanje na lesno biomaso v letu 2014 - zaključeno

 

Eko sklad je za leto 2014 pripravil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom, za naložbe v rabo obnovljive energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, v okviru katerega so bile spodbude namenjene tudi naložbam za vgradnjo kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso in sicer sekance, polena in pelete

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso na pelete so bili odobreni na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik navedenih v merilnem poročilu skladno s standardom SIST EN 303-5 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

 •  izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %, 
 •  vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³, 
 •  vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m³

Kurilne naprave na pelete so poleg pogojev opredeljenih v standardu SIST EN 303-5 morale imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

Skladno z zahtevami standarda SIST EN 14785 so bile pogojno opredeljene naslednje toplotno tehnične karakteristike, ki so potrebne pri vgradnji peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin):

 • izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti enak 90% ali več
 • vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 20 mg/m3
 • vrednost emisij ogljikovega monoksida mora biti manjša od 250 mg/m3

Javni poziv za dodeljevanje subvencij s strani EKO sklada, namenjenim naložbam v varčno ogrevanje, so se leta 2014 zaključile s 4. julijem, ker so zaprošene nepovratne finančne spodbude vlagateljev že presegle vsa razpisana sredstva.

 

Povzeto po: EKO sklad